Kredyty inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne
Kredyt inwestycyjny jest obok kredytu technologicznego kolejną interesującą formą finansowania różnego rodzaju inwestycji. Za kapitał kredytowy możesz zakupić nowe urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować wszelkiego rodzaju obiekty, dokonać ich modernizacji, zakupić niezbędne licencje, koncesje, papiery wartościowe.

Należy mieć na uwadze, że finansowanie inwestycji kredytem wiąże się z ryzykiem związanym z trafnością decyzji o rodzaju podejmowanej inwestycji.
Jak już wspomniano kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku przeznaczonego na zakup takich środków trwałych jak samochody, urządzenia, maszyny, a także zakup, budowę, rozbudowę i modernizacje obiektów związanych z prowadzoną działalnością.
Decydując się na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego kredytobiorca zobowiązany jest przede wszystkim do przygotowania Bizness Planu. Kredyty na inwestycje udzielane są w zależności od rodzaju przedsięwzięcia na okres od 1 roku do 10 lat. W umowie kredytowej określone jest czy zadłużenie będzie spłacone jednorazowo czy też w ratach. Bank w początkowej fazie przyznawania kredytu dokonuje obliczenia zdolności kredytowej. Ponadto kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie kredytu w placówce bankowej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.
Należy się także liczyć z tym, że kredytodawca żąda od nas zabezpieczenia kredytu, którym bardzo często jest wpis do hipoteki nieruchomości. Inne zabezpieczenia to blokada rachunku bankowego, weksel in blanco, cesja wierzytelności. Bank w umowie kredytowej zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykorzystywanych pożyczki inwestycyjnej. Jeżeli chodzi o spłatę kredyt inwestycyjny dzielony jest na transze tzw. raty i wypłata kolejnych transz jest uzależniona od wykorzystania poprzednich zgodnie z planem inwestycyjnym.
Podstawowymi metodami finansowania inwestycji środkami obcymi są leasing, emisja papierów wartościowych (obligacje, papiery dłużne) oraz kredyty inwestycyjne. Specyficzną cechą pożyczki inwestycyjnej jest rozbudowany wniosek kredytowy, który wymaga dogłębnego sprecyzowania celu inwestycji. Kredytobiorca wykazuje w jakim stopniu inwestycja będzie finalizowana z własnych środków. Dlatego posiadanie wkładu własnego jest bardzo istotnym warunkiem.