Kredyty technologiczne

Kredyty technologiczne
Kredyt technologiczny jest skierowany przede wszystkim do firm, które zamierzają pozyskać nowoczesne rozwiązania technologiczne przy użyciu środków unijnych i nie tylko. Zasady udzielania kredytu technologicznego reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r.

o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn.zm.). Kredyt technologiczny jest udzielany przez Banku Gospodarki Krajowej. Fundusz Kredytu Technologicznego powołany przez BGK i odpowiedzialny jest za premię kredytową. Kredyty technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, jest forma kredytu inwestycyjnego.
Celem jest realizacja inwestycji z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Natomiast przedmiotem  kredytowanym może być zakup lub modernizacja środków trwałych, wykonanie ekspertyz i projektów. Kredyt technologiczny nie może być udzielony na realizację bardzo dużej inwestycji, czyli takiej w, której wydatki kwalifikujące się do umorzenia kredytu przekraczają równowartość w złotówkach 50 mln euro netto lub inwestycji w sektorze hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla i rybołówstwa, a także na działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów.
Wysokość kredytu technologicznego nie może przekroczyć kwoty 2 mln euro, przeliczanych według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień udzielenia kredytu dla firm. Bardzo ważnym warunkiem przyznania kredytu technologicznego jest wkład własny, w przypadku tego rodzaju kredytu, wkład musi wynieść 25 procent wartości inwestycji. A więc firma, czy też osoba fizyczna lub prawna prowadząca swoją działalność a ubiegająca się o kredyt technologiczny musi wyróżniać się płynnością finansową.
W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw kredyt udzielany jest na podstawie decyzji banku. Natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw – decyzja o udzieleniu kredytu technologicznego jest podejmowana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej jako indywidualnej pomocy inwestycyjnej. Oprócz spełnienia podstawowych warunków, firma ubiegająca się o przyznanie kredytu zobowiązana jest złożyć w banku wniosek kredytowy wraz z niezbędnymi dokumentami. Obok kredytów technologicznych banki posiadają w swojej ofercie również i inne produkty, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w celu realizacji inwestycji. Należą do nich miedzy innymi kredyty preferencyjne.