Warunki przyznawania kredytu technologicznego

Warunki przyznawania kredytu technologicznego
Kredyt technologiczny udziela się na warunkach rynkowych, właściwych dla kredytów inwestycyjnych. Jak już wspomniano maksymalna kwota wartości kredytu nie może przekroczyć równowartości w złotówkach 2 milionów euro.

Bardzo ważnym warunkiem jakie firma musi spełnić jest także wkład własny, jego wysokość to 25 procent wartości inwestycji netto. Bank udziela kredytu na okres 72 miesięcy. Oprocentowanie kredytu bazuje na stawce WIBOR, powiększonej o marżę Banku. Chcąc ubiegać się o kredyt technologiczny należy w banku złożyć wniosek kredytowy oraz odpowiednie dokumenty, których bank wymaga.
Najważniejszą cecha kredytu technologicznego jest to, że istnieje możliwość umorzenia części kwoty wykorzystanego kredytu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą. Przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego kredytującego może złożyć wniosek do Banku Gospodarki Krajowej o przyznanie premii technologicznej. Do wniosku należy do dołączyć warunkową umowę kredytu technologicznego.
Najważniejszym warunkiem jaki należy spełnić jest fakt, że całkowita kwota umorzenia części kredytu nie może przekroczyć 50 procent wykorzystanego kapitału kredytu oraz równowartości w złotych 1 mln euro. Podstawą do decyzji o umorzeniu części kredytu są wydatki poniesione na realizację inwestycji technologicznej, przeznaczone między innymi na zakup środków trwałych, ich rozbudowę lub modernizację, wykonanie ekspertyz, projektów technicznych oraz zakup licencji, patentów.Umorzenie dokonywane jest po uruchomieniu sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, na podstawie faktur dokumentujących tę sprzedaż, w wysokości 20% wartości netto wykazanej na zapłaconych fakturach.
Kwota umorzenia zależy przede wszystkim od miejsca realizacji inwestycji technologicznej. Szczególne warunki przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umorzenie części kredytu stanowi pomoc publiczną uzyskaną przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca korzystający z umorzenia części kredytu zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z kredytowaną inwestycją, przez okres minimum 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.